Užijme času, ten rychle ubíhá.

Blíží se čas bilancování

04.11.2012 08:39

 

Přestože do konce prvního ročního období nového předsednictva jako statutárního orgánu a předsedy ČSV  ještě několik týdnů chybí, blíží se čas bilancování a chtěl bych využít také tohoto blogu, abych se podělil s jeho čtenáři o zkušenosti, kterých jsem za uplynulých necelých 10 měsíců ve funkci nabyl.

Kromě obligátního naplňování závěrů 9. sjezdu, které je pečlivě sledováno na jednání Republikového výboru a je a bude obsaženo v příslušných výročních zprávách, je pro mě osobně důležité, zda se podařilo v jednáních vedených mnou i mými spolupracovníky naplňovat priority, které jsem volitelům při své kandidatuře slíbil.

Uvedu je v následujícím přehledu.

1.       Koncepční přeměna Českého svazu včelařů. Vyžaduje především důkladné poznání současného stavu a pojmenování jeho silných a slabých stránek včetně analýzy rizik provedené zkušenými odborníky. Abychom mohli řídit, musíme mít v první řadě správné aktuální informace popisující aktuální stav a ty musíme umět také správně vyhodnotit. Potřebné odborníky z řad vedení ČSV jsem vybral , jim práci zadal a její výstupy s nimi koordinoval a závěry v podobě této odborné Analýzy stavu českého včelařství v rozsahu asi 40 tiskových stran budou do týdne k dispozici předsednictvu a Republikovému výboru jako podklad a doporučení k potřebným změnám ve směrování prioritních aktivit ČSV pro dosažení vyšší efektivity ve všech hlavních směrech. To přirozeně neznamená, že nebyly již dosud provedeny změny a kroky v rámci průběžné činnosti tak, aby se efektivita práce v dílčích oblastech zlepšila. Pro koncepční řízení v delším časovém horizontu je však důkladná analýza zcela nezbytná a je vyžadována také kompetentními státními orgány, především MZe a SZIF při jednáních o směrování další podpory.

V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že vstřícnost a ochota podporovat české včelařství prostřednictvím naší prakticky jednotné zájmově-profesní organizace je velmi vysoká a současně úměrná naší schopnosti odborně argumentovat na mnoha jednáních, jichž jsem se v posledních měsících zúčastnil. Včelaři se nemusejí obávat, že by podpora ze strany MZe pro české včelařství se změnou vedení ČSV pominula. Osobně mám pocit spíše opačný. Ostatně již letošní vyšší míra dosažené podpory ve všech oblastech o tom jednoznačně vypovídá.

Naprosto však neodpovídá realitě voluntaristická představa, že sekretariát ČSV v Praze bude servisní organizací celému svazu a každému včelaři. V jistém účelném rozsahu především svým informačním a finančním servisem sekretariát přímo řízený výhradně tajemníkem tyto úkoly přirozeně a velmi obětavě plní, jako servisní organizaci jsem však měl vždy na mysli Český svaz včelařů, o. s. jako celek s účelně rozloženou činností, pravomocemi danými ve stanovách a adekvátním finančním krytím podle rozsahu činnosti složek. Účelové rozdmýchávání negativních nemocí až nenávisti včetně vulgárního vyjadřování s určitým „politickým podtextem“ vůči pracovníkům sekretariátu i vedení jen proto, že ten který včelař nedostal podporu v požadované výši, která mu přitom byla po velkém zvažování krácena z rozhodnutí SZIF, považuji za smutnou ukázku lidské úrovně části našeho zájmového sdružení. S jistými průhledně účelovými ataky, které většinou naplňování cílů smyslu naší činnosti pomíjejí nebo i arogantně přehlížejí a mají sloužit především k poškozování dobrého jména předsedy se ostatně občas sám střetávám od svého zvolení. Původci jsou mně známi. Úsilí k odpovědnému řízení činnosti v hlavních směrech a naplňování koncepce určené závěry nové analýzy to nijak neovlivnilo ani neovlivní.

2.       Spolupráce se sekretariátem a nezbytná několikadenní a několikahodinová přítomnost předsedy byla a je od počátku mého funkčního období zcela naplňována tak, že nikdy nedošlo k prodlení s posuzováním a vyřizováním důležitých dokumentů. Na sekretariátě ČSV se zdržuji přirozeně většinou po večerech, někdy i pozdních avšak tak, aby bylo možno agendu vyřizovat průběžně.

3.       Naplňování priorit :

a)      Boj s nemocemi včel. Čas ukáže, jak se nám bude dařit. Velmi mě však znepokojují účelové a nepodložené útoky na Výzkumný ústav včelařský, kterému vděčíme za zpracování koncepce boje proti nebezpečným nákazám včel a zcela nekritické vzhlížení se v zahraničních zkušenostech a metodách boje s nemocemi včel. Potom je třeba vedle rozdílných metod boje s varroázou zvládnout také rozdílné zimní ztráty, zcela běžně dosahující v sousedních státech, snad s výjimkou Slovenska používajícího z velké části české postupy a léčiva, dvojnásobku až trojnásobku ztrát v ČR. Jestlipak kritičtí odborníci jsou ochotni převzít odpovědnost včetně finanční za tak strašlivé ekonomické ztráty? Máme i odborníky plamenně přednášející a píšící jak varroázu zvládnou a do dvou let budou mít i náhradu za kyselinu mravenčí, když tzv. chemosyntetické preparáty již dříve zavrhli. O jejich ztrátách se šíří hrůzostrašné historky. Budu jen doufat, že jsou na tom lépe, protože jinak by museli představovat veliké riziko pro své okolí a měli bychom to ve spolupráci se SVS řešit. Jak jsem se mohl nedávno přesvědčit, jiní naši odborníci včelaří dokonce v nástavkových úlech na paletách bez den. K tomu ještě přistupuje používání všelijakých neschválených „udělátek“ namnoze kontaminujících úlové prostředí látkami mnohem toxičtějšími a stabilnějšími, než jsou zatracovaná a v ČR po řadu let úspěšně ve velmi malých dávkách aplikovaná léčiva z Výzkumného ústavu včelařského.  Je to jen těžko k uvěření. V boji proti moru včelího plodu se pak objevuje ze strany některých členů sdružení organizujících včelaře chovající velké počty včelstev účelová snaha změnit legislativu směrem k výběrové likvidaci pouze klinicky nemocných včelstev. Tzv. malovčelaři do 20 včelstev by likvidovali vše, nad 20 včelstev na stanovišti při výskytu do 25 % klinicky nemocných včelstev by se likvidovala jen klinicky nemocná včelstva. S tímto návrhem jsem byl poprvé seznámen ze strany MZe a SVS před 2 týdny. Příslušné aktivity některých velkovčelařů podporovaných i některými odborníky z moravských škol na MZe přitom probíhaly zcela skrytě, bez informování vedení ČSV. Konstatoval jsem, že takové návrhy nemohu sám za sebe ani za náš svaz sdužující naprostou většinu ( více než 97 % ) českých včelařů, chovajících stejně převažující počet včelstev, podpořit. Jednoznačně je třeba konstatovat, že se jedná o strategii defenzivní a dobře víme, že trvalá obrana nikdy k vítězství nevede, naopak, konečným důsledkem je vždy prohra. Musíme si zvolit strategii ofenzivní především s prosazením plošného monitoringu výskytu spor původce moru včelího plodu z měli a následného dohledání ohnisek - zdrojů nákazy. Jinak to bude podobné jako na Slovensku, dávaném nám za příklad, kde je mor včelího plodu plošně rozšířen a zkušení praktici Vám řeknou, že na všech dobrých velkých včelnicích hoří ohně a včelaři si tak běžně pomáhají sami. Velmi varuji před nezodpovědným chování v této oblasti. Ohrožuje nás přirozeně ještě více než nezodpovědný postup v potlačování varroázy. A to se v sousedních zemích šíří již i hniloba včelího plodu.

b)      Racionalizaci metod chovu a technologických zařízení prosazujeme v rámci přednášek a výstav. V letošním roce proběhla řada úspěšných výstav celostátního rozměru, jichž jsem se zúčastnil: TECHAGRO v Brně, NATURA VIVA v Lysé nad Labem, Země živitelka v Českých Budějovicích, Zahrada Čech v Litoměřicích, Život na zahradě v Ostravě a završením těchto aktivit byla nedávná společná výstava se SZV v rámci Konference zlepšovatelů a vynálezců v Trenčíně. Zájem včelařů je velký a k zavádění nových technologických zařízení velmi významně přispívají také dotační prostředky poskytované SZIF v rámci opatření Technická pomoc. Racionalizaci metod chovu prosazujeme i v aktuálním běhu přednášek v rámci seminářů vedoucích kroužků včelařské mládeže, kterých se zúčastňuje 2x ročně vždy kolem 100 vedoucích.

c)       Plemenný chov vyjádřený statistikou počtu odchovaných matek nás může naplňovat uspokojením, aby však skutečně plnil svůj úkol a čísla nebyla nadsazená musí být a v nejkratší možné době také bude změněn celý kontrolní systém provázaný s poskytovanou podporou v rámci programu Obnova včelstev. V tomto směru po seznámení s aktuálními daty z letošní chovatelské sezóny jsem okamžitě vedl několik jednání s vedením Chovatelské komise a odpovědnými osobami na MZe i SZIF. V poslední době se ukazuje nové nebezpečí bastardizace českých chovů kraňské včely importem včely buckfastské a snahami o rozšíření chovu včely tmavé v ČR. Těmto otázkám jsem věnoval velkou pozornost v rámci formulace příslušných ustanovení v připravované Analýze stavu českého včelařství.

d)      Pravdivému informování o významu českého včelařství a o kvalitě českých včelích produktů jsem se zabýval průběžně a mnohokrát. Poskytl jsem desítky rozhovorů pro různé televizní i rozhlasové kanály zúčastnil se čtyř tiskových konferencí organizovaných ČSV a Agrární komorou ČR. Tyto výstupy jsou podrobně monitorovány v rámci našeho projektu pro zvýšení spotřeby medu „Bez medu to nejde“ a přispěly k měřitelnému jednoznačnému zvýšení povědomí o kvalitě české medné produkce i celospolečenském významu včelařství. Kromě toho jsem vedl řadu jednání na všech potřebných úrovních na MZe a dvakrát v Poslanecké sněmovně PČR, jedenkrát i v Senátu PČR. Velké úsilí jsem věnoval spolupráci s orgány provádějícími kontrolu kvality medu v české tržní síti a za tímto účelem jsem vedl opakovaná jednání na SVS ČR, SZPI i na vysokých školách, které mají zájem o spolupráci při vývoji a ověřování metod sloužících k determinaci falšovaného medu. Prostřednictvím svých zahraničních kontaktů jsem zajistil aktuální informace o metodách i legislativním stavu posuzování výsledků těchto metod pro SVS v rámci EU, s níž má mít ČR harmonizovanou legislativu.

e)      Včelařskému vzdělávání se věnuji v rámci vlastní přednáškové činnosti  na přednáškách a seminářích i publikační činností v časopise Včelařství, kde vycházel a vychází v každém čísle časopisu seriál Včelařská palynologie doplněný vlastní fotografickou přílohou. Seriál pokrývá důležitou oblast z hlediska biologie a výživy včel v rozsahu a hloubce zpracování, jaká v českém ani mně známých zahraničních časopisech nemá obdoby. V loňském roce jsem zpracoval rovněž unikátní seriál Včelařská fenologie, podle kterého byl právě dokončen první díl filmového dokumentu s mým poradenstvím a podotýkám, že zcela bezplatně – v rozporu se sprostým anonymním obviněním rozeslaným krátce již před termínem prvního březnového zasedání RV z počítače, který byl v užívání za uplácení trestně stíhané osoby. Smlouva na výrobu tohoto DVD a jeho kopií na datových nosičích byla uzavřena za zcela stejných podmínek včetně cenových jako u řady dříve uzavřených smluv, přičemž procedura jejich uzavírání dříve nikoho příliš nezajímala. Je smutnou skutečností, že žádný jiný titul filmový ani knižní ČSV vydat nedokázal. Je to také a především otázka autorů ochotných a schopných knižní titul či námět nebo filmový scénář napsat. Jsem stále i aktivním členem redakční rady Včelařství a autorem Koncepce časopisu z loňského roku. Úkolem bude nyní postupné naplňování obsahu tohoto v redakční radě opakovaně projednaného a odsouhlaseného dokumentu.

f)       Zúčastnil jsem se řady jednání ve Výzkumném ústavu včelařském, s. r. o., kde proběhla změna společenské smlouvy posilující kontrolní funkci ČSV v předmětu podnikání a snižující rizika finanční nestability v případě odchodu společníků, ve Včelpu, s. r. o., které vykazuje dobré hospodářské výsledky i v SOUV-VVC, o. p. s., kde proběhla výměna ředitele. Finanční i personální situace ve všech těchto subjektech s majetkovou účastí ČSV je stabilizovaná a nepovažuji za správné provádět intervence do stávajících orgánů.

g)      Práci s včelařskou mládeží věnuji trvale velkou pozornost jako dlouholetý předseda Komise pro práci s mládeží. Komise zasedala v tomto roce čtyřikrát. Připravil jsem kompletně soutěžní testy pro korespondenční soutěž v časopisech Včelařství, Myslivost, Rybářství a Zahrádkář i pro oblastní i celostátní kola Zlaté včely, stejně jako pro kompletní obsah mezinárodní soutěže mladých včelařů - IMYB (International Meeting of Young Beekeepers) včetně nezbytných vícejazyčných včelařských i botanických slovníků. Tuto soutěž jsme dokázali rychle a úspěšně ve spolupráci se SOUV-VVC o. p. s. a s Výzkumným ústavem včelařským zajistit poté, co odřekl původní organizátor ve Švýcarsku se záštitou a finanční pomocí Rakouského včelařského spolku i MZe v první polovině července. Záběry z IMYBu jsou k dispozici na youtube (stačí napsat do vyhledávače IMYB) a máme mnoho pozitivních ohlasů ze zahraničí. Prestiži ČSV pomáhá i Memorandum, jehož obsah jsem osobně formuloval se všemi účastníky, a který byl poté  všemi účastníky v Senátu PSP ČR slavnostně přijat a v němž jsme stanovili Mezinárodní měsíc včelařství – květen každého roku – i Mezinárodní den včel a včelařů 20. květen každého roku. Poté, co Memorandum se stalo oficiálně přijatým dokumentem na posledním kongresu Apislávie v Polsku a odesláno do orgánů EU i všem členským státům Apimondie, lze hodnotit naše pořadatelství IMYB 2012 jako velmi úspěšné.

h)      Právě IMYB tak významně přispěl k mezinárodnímu zviditelnění českého včelařství v mnoha zemích Evropy i mimo ni. V rámci přípravy IMYB jsem se zúčastnil jednání v Rakousku, která vedla k spoluúčasti ÖIB při pořádání IMYB v Praze a v Dole. Dále jsem se účastnil dvou jednání Apislávie – v Turecku (v Ankaře) a v Polsku  (v Pszczelej Woli) při kterém jsme se aktivně účastnili projednání nového Statutu Apislavie a stabilizace této mezinárodní organizace výměnou pasivních členů za nové zájmové včelařské svazy z východní Evropy a Kazachstánu a, jak doufáme, tato skutečnost povede k aktivizaci tohoto mezinárodního včelařského společenství i k posílení vlivu jeho členů – včetně ČSV – na rozhodování a činnost Apimondie. Po vytvoření mezinárodního organizačního výboru pro IMYB při Apimondii, jehož založení vyhlásil na posledním jednání v Polsku prezident Apimondie  Gilles Ratia usilujeme nadále v rámci těchto aktivit o vytvoření Centra pro mezinárodní práci s včelařskou mládeží v Nasavrkách.

4.       Vedl jsem a vedu jednání s řadou dalších včelařských subjektů pracujících v rámci ČSV ( Cech profesionálních včelařů) i mimo (PSNV, Apicentrum vzdělávání včelařů Václava Jakše aj.)a navštívil jsem akce jimi pořádané. Názorové spektrum jiných subjektů je velmi široké a mým cílem zůstává dosažení shody na základních programových principech užitečných pro české včelařství bez ohledu na parciální zájmy. Za tímto účelem bude mnou navrženo do konce roku „ jednání u kulatého stolu“.

5.       Navrhl jsem složení předsednictva, které bylo na volební schůzi členy RV schváleno. Toto předsednictvo nebylo úplné, protože někteří mnou navržení kandidáti mně spolupráci z osobních důvodů odmítli a bylo doplněno na dalším jednání jinými třemi členy, než byli mnou navrhovaní. Sleduji práci a aktivity jednotlivých členů předsednictva a v případě zřejmé neschopnosti projektově cílené práce nebo neschopnosti standardní přátelské komunikace budu kdykoli rozhodovat o návrzích personálního řešení pro RV. Je to nesporně důležité pro akceschopnost PRV. Pro kontrolu činnosti a prověřování práce máme ÚKRK.

 

RNDr. Václav Švamberk

předseda ČSV, o. s.

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode