Užijme času, ten rychle ubíhá.

Bude výkonná rada opravdu výkonná ?

22.11.2010 20:15

Byl jsem již také jednou, byť v dobrém, pokárán za délku příspěvků, a proto chci být tentokrát stručný.

Složení výkonné rady bude pro činnost ČSV v následujícím období velmi důležité. Jak jsem uvedl v příspěvku z 5. 11., upřednostňuji složení výkonné rady na základě výběru a návrhu nově zvoleného předsedy ČSV. To ale nemá za cíl snižovat úlohu a pravomoci ústředního (republikového) výboru. Právě proto bych upřednostnil postup sestavování výkonné rady uvedený ve zmíněném příspěvku, kdy by měli členové ústředního (republikového) výboru dostatek času se v klidnější posjezdové atmosféře individuálně vyjádřit k návrhu předsedy a přispět tak společně ke složení výkonné rady s neformální důvěrou většiny členů orgánu s nejvyšší rozhodovací pravomocí mezi sjezdy.  

Protože však takový postup nemá zatím všeobecnou podporu a na sjezdu tak budou zřejmě kandidáti na funkci předsedy nuceni návrhy na složení "svých týmů" prezentovat a tyto budou předmětem volby na místě samém, jednám stejně jako ostatní kandidáti s potenciálními členy výkonné rady. Preferuji jedenáctičlennou výkonnou radu složenou z 10 členů a předsedy. Cílem je vytvořit akceschopnou radu tvořenou členy ČSV s vyváženou kombinací zkušeností z různých oblastí a současně se schopností na základě přátelské komunikace vytvářet a pomáhat realizovat nové a pro členy ČSV užitečné náměty. Z přátel, které jsem oslovil, mě nikdo neodmítl. Návrh, na kterém pracuji, není uzavřen. Chtěl bych proto touto cestou požádat každého člena ČSV, zvláště pak delegáty sjezdu, členy současného i kandidáty do budoucího ÚV, o zaslání návrhů na členy výkonné rady na moji e-mailovou adresu. Přednost mají přirozeně kandidáti do nového ÚV, kteří mají mít ve výkonné radě výraznou většinu. Velmi rád k těmto návrhům přihlédnu při sestavování konečného návrhu na složení výkonné rady.

Závěrem, protože na otázky je třeba dávat odpovědi, bych chtěl vyjádřit svůj názor na výkonnost výkonné rady. Jde spíše o její akceschopnost. O přímý výkon rozhodovacích pravomocí z oblasti jednání za Český svaz včelařů jde v případě výkonné rady jen v omezené míře dané většinou měsíčními prolukami mezi jednotlivými schůzemi. Vlastní výkon rozhodovacích pravomocí tak zůstává na předsedovi, členech výkonné rady pověřených místopředsednickými pravomocemi ale především na tajemníkovi a sekretariátu, kteří jsou celodenně k dispozici pro výkon práce. Úkolem výkonné rady přirozeně není výkon této práce samotné, tímto úkolem má být stanovování prostředků k dosažení cílů, daných úkoly schválenými ústředním výborem, napomáhání jejich realizaci na základě svých znalostí a zkušeností prostřednictvím sekretariátu ale také nižších organizačních jednotek svazu a sledování a kontrola jejich dosahování s důvěryhodnou zpětnou vazbou na jednáních ÚV. V tom se činnost výkonné rady podle mých představ více blíží principu fungování rady dozorčí.

Cílem výkonné rady má být maximálně pomáhat funkčnosti a takovým aktivitám ČSV, které budou pro následující období naplňovat poslání svazu jako servisní organizace pro své členy. Právě v tom spatřuji hlavní smysl existence ČSV. 

Za všechny zaslané návrhy Vám předem děkuji.

Václav Švamberk

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode