Užijme času, ten rychle ubíhá.

Jak došlo k porušení stanov ČSV - doslovný přepis jednání

14.12.2013 21:03

 

Vážení přátelé,

jsme bohužel stále svědky snah o účelový výklad stanov, jehož jediným cílem je snaha o výměnu vedení Českého svazu včelařů. O nový program natěšených kandidátů se ani nejedná. Hlavní kvalifikací některých z nich a jejich pomahačů jsou hlavně schopnosti formulace vágních pomluv stávajícího předsedy a sdělení, že budou pokračovat alespoň v některých z jím rozpracovaných programových aktivit...

 Je zřejmé, že ten, kdo dosáhne svého cíle porušením zákona, bude vždy a všude tvrdit, že zákon porušen nebyl. A jestliže to bude opakovat dostatečně dlouho a autoritativně, každý normální slušný člověk může zapochybovat o svém původním úsudku a zauvažovat, jestli to, co se mu s tak vehementní jistotou opakovaně tvrdí, není přece jen správnější než jeho původní úsudek. To je normální reakce slušného člověka, který se dostane do tlaku demagoga. Všichni asi známe z historie neblaze proslulou poučku „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“ a asi i víme, kdo tuhle větu řekl a aplikoval v praxi a s jakými výsledky.

Stanovy ČSV porušeny byly.

Tvrzení, že plnění konkrétního bodu usnesení, které bylo přijato na základě zjevného porušení konkrétního bodu stanov, má přednost před dodržováním stanov samotných se již stává v posledních dnech v našem svazu tragikomickým a především je, jak se nedávno vyjádřil jeden právník (nikoli z AK Havel&Holásek),  laickým a neprávnickým. Je to stejný případ, jako kdyby vláda svým usnesením porušila ústavu ale protože již toto usnesení přijala, trvala by na jeho plnění. Není složité si představit, jak by reagovala společnost a  jaké by to mělo důsledky pro členy takové vlády... 

Jako jednoduchého důkazu o porušení stanov použiji bod, který dosud nebyl zmíněn a který záležitost zcela objasní každému, kdo chce naše Stanovy opravdu pochopit nikoliv jen demagogicky překrucovat. 

V § 28 odst. 8. se uvádí: Usnesení RV ČSV podle § 6 odst. 2 písm. o) a odst. 4 je platné, hlasovaly-li pro ně více než tři pětiny všech členů RV. --- Tento odstavec je důkazem, že pokud se některé ustanovení Stanov váže výhradně k určitému jinému ustanovení, Stanovy ČSV tuto svázanost taxativně vymezují.

Pokud by platilo, že § 28 odst. 7 stanov se váže pouze k § 6 odst. 8, jak tvrdí Mgr. Machová a další, pak nepochybně i v tomto odst. 7 by byla tato svázanost taxativně vymezena, jak je tomu v uvedeném odstavci 8 téhož paragrafu.

JUDr. Havlan, jako zpracovatel Stanov, na VII. sjezdu v roce 2000 sděluje, že se zařazuje nový bod,…a to usnesení o odvolání člena ústředního orgánu z funkce, které je platné, hlasovaly-li pro něj více jak dvě třetiny všech členů příslušného orgánu, tj. ústředního výboru nebo ÚKRK. JUDr. Havlan se ani jediným slovem nezmiňuje, že by se toto pravidlo vázalo výhradně k  bodu o proceduře odvolání člena ústředního výboru na návrh okresního výboru. Kdyby měl JUDr. Havlan na mysli takové taxativní vymezení, nepochybně by ho uvedl a to by se odrazilo ve znění Stanov. Tak tomu ale není.

Stanovy v současné platné podobě byly schváleny na 9. sjezdu ČSV v roce 2010. Ústředními orgány ČSV podle nich jsou: sjezd, republikový výbor, předsednictvo republikového výboru, ústřední kontrolní a revizní komise. Odvolávat může pouze ten "příslušný" orgán, který volí a kontinuálně pokračuje během volebního období ve své činnosti, tuto skutečnost vyjadřuje obsah závorky v §28 odst. 7 (RV, ÚKRK), JUDr. Havlan použil místo závorky jednoznačné  tj. RV, ÚKRK.

Pro porovnání uvádím plné znění předmětných dvou odstavců § 28 Stanov ČSV, z nichž jeden stanovuje pro uvedený úkon obecně platné kvórum, tedy neodkazuje na žádný konkrétní paragraf, a druhý taxativně vymezuje paragraf, pro který stanovené kvórum výhradně platí:

7. Usnesení o odvolání člena ústředního orgánu z funkce je platné, hlasovaly-li pro něj více než dvě třetiny všech členů příslušného ústředního orgánu (RV, ÚKRK).

8. Usnesení RV ČSV podle § 6 odst. 2 písm. o) a odst. 4 je platné, hlasovaly-li pro ně více než tři pětiny všech členů RV.

 

Skutečnost, že nebyl odvolán předseda ČSV, myslím ani není třeba dále rozvádět.

 

Hezký adventní čas všem lidem dobré vůle !


RNDr. Václav Švamberk

předseda ČSV, o.s.

 

 

Pod níže uvedeným odkazem nalezne každý, kdo chce získat skutečný a nikým nemanipulovaný pohled na jednání Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. doslovný přepis jednání k inkriminovanému bodu, z něhož je manipulace s názorem pléna RV ČSV, k níž na jednání dne 10. 11. 2013 došlo, více než zřejmá. Na řadu pasáží je jistě smutný pohled ale jedinou zbraní proti zjevné lži je zjevná pravda.

Smutně působí i výzvy k tomu, aby ti, kteří usilovně pracovali ve prospěch našeho oboru po 2 roky, řešili přitom a nikoli neúspěšně problémy zděděné z minulosti, přestože byli přitom soustavně nepravdivě osočováni a dehonestováni, nakonec protiprávně "odvoláni" po hrubém porušení stanov ze strany názorových odpůrců, za nimiž zatím žádná práce vidět není, těmto lidem pro "dobro svazu a uklidnění situace" vyklidili prostor...To si opravdu stále někteří myslí, že slušnost je synonymem pro slabost ?

 

 docs.google.com/document/d/13XQgDTU0jIUflLzlnARlth40QQgEw3FNGHxwNNFJmJc/edit?usp=sharing

 

 Vůbec už nechápu stále opakované zlovolné odkazování na mé spojení s "jakousi minulostí", v mém případě zřejmě na mé působení ve Včele Předboj. Nebýt mého působení v této společnosti od července 1999 do dubna 2002, tak by tisíce českých včelařů byly dostaly mnohem menší cenu za svůj dodaný med, naskladněný tam na platby s odkladem zcela bez zajištěného odbytu, bez jakékoli kvalifikované znalosti zahraničního trhu, se špatnými kontrakty dohodnutými dokonce za zprostředkování konkurenční firmou !!!

Včela Předboj byla ekonomicky v roce 1999 v  "klinické smrti", protože v inkriminované době navíc světová cena medu klesala.  Různé přisáté cizí subjekty s nimiž spolupracoval i ČSV (dnes se chlubí na youtube, jak Včelu Předboj likvidovali), realizující výnosné obchody exportem přes dvůr Včely a "výhodně - pro sebe" od ní med kupující a následně za pár měsíců Včele Předboj zase prodávající musely odejít okamžitě. Včela Předboj se stala exportní českou jedničkou během jediného roku a měla velmi dobrý zvuk u zpracovatelů v zahraničí. Obrat, který se podařil v roce 2000 byl ekonomickým zázrakem, který konkurence vůbec nedokázala pochopit. To víte přátelé, když ale někdo ze 100 % vnitřního trhu na počátku 90. let má za pár let asi 5 %, jak tomu bylo, když jsem tam přišel, prodá plničku medu konkurenci a místo vlastního kapitálu má jen povinnost splácet předražené úvěry, zázraky se nedějí. Pracovat se dalo jen za sezónní kapitál zahraničních partnerů. Tak jsme fungovali ještě další 2 roky. Včelaři a zejména akcionáři však dostávali zaplaceno za med více než by tomu bylo bývalo bez tohoto podniku. Měli za opravdu výhodné výkupní ceny medu zajištěný cukr výměnou, medovinu výměnou, balení vlastního medu výměnou... 
Včelaři potřebný kapitál formou akcií pro rozvoj podniku neupsali, tak se hledal investor. Mezi nabídkami jsem měl jiného favorita, který by byl určitě zárukou budoucnosti podniku. Rozhodlo tehdejší vedení ČSV a ústřední výbor, jehož jsem ani nebyl členem. Součástí rozhodování byl i politický názor, který, myslím, do obchodních vztahů nepatří. Smlouvu podepsanou přítelem Mandíkem a přítelem Peroutkou mně nikdo nebyl ochoten ukázat. Poprvé jsem se k ní dostal po urgencích v polovině loňského roku a nestačil jsem se jejímu obsahu divit. Sotva v březnu 2002 ČSV rozhodl o prodeji majoritní části akcií novým vlastníkům, byly mé řídící pravomoci v podniku omezeny tak drastickým způsobem, že jsem nemohl stále ve funkci ředitele nést odpovědnost za jeho další vývoj. Byli přijímáni noví pracovníci z řad příbuzných nových vlastníků na pracovní smlouvy, do kterých jsem nesměl nahlédnout, vybavováni firemními automobily, zatímco já jsem považoval za samozřejmé jezdit od počátku do firmy i po výkupech vlastním vozem a bez cestovních náhrad.

Žádám, abych nebyl spojován s ostudnou kauzou prodeje majoritního podílu ve Včele Předboj. S pochybnými novými vlastníky a "manažery", se kterými jsem od počátku spolupracovat nemohl. Opakovaně jsem na to upozorňoval vedení ČSV s tím, že chci opustit pozici v představenstvu společnosti, protože s jejím řízením nesouhlasím. V zaměstnaneckém poměru jsem tam skončil ihned dohodou v dubnu 2002 (nežádal jsem odstupné) a přes přemlouvání ze strany vedení ČSV, abych tam zůstal jako poradce a člen představenstva odstoupil jsem z funkce člena představenstva ještě v prvním pololetí 2002 pro naprosté neshody s vedením této společnosti již bez další diskuse písemným podáním tajemníkovi ČSV, v němž jsem shrnul všechny problémy a rizika, která jsem v novém řízení podniku spatřoval, a která se, bohužel, během následných 3 let, kdy jsem s tímto podnikem neměl žádný kontakt, naprosto potvrdila a vedla k obrovské ztrátě pro ČSV!!! Tato ztráta se projeví odpisem promlčených pohledávek za panem Kořánem v hodnotě 4,4 mil. Kč + odpisem akcií za 2,7 mil. Kč a sníží tak majetek našeho svazu v letošním roce. Promlčení pohledávky v důsledku pozdního podání trestního oznámení je posledním v celé sérii promlčení a obrovských ztrát, které jsou s kauzou spojeny. Došlo k němu v roce 2011 přestože na podání byly k dispozici 2 měsíce a záležitost řešilo právní oddělení ČSV již s p. JUDr. Brücklerem. `Sotva lze předpokládat že se problém vyřeší sdělením státnímu zástupci, že má na vyřízení 7 pracovních dnů.

Do Včely Předboj, a. s. jsem nastupoval jako krizový manažer. Nikoli nepodobné je mé současné angažování jako předsedy ČSV za situace, kdy bylo potřebné řešit jiný aktuální problém - hrubé porušení rozpočtové kázně ze strany ČSV v letech 2005 - 2008. V této záležitosti jsem učinil maximum a dosáhl minimalizace škody, která ovšem i tak, nemluvě o nevyužití prostředků 11,2 mil. Kč v minulosti, které jsme museli vrátit, zůstává vysoká - 2,4 mil. Kč. Když jsem byl volen, mnozí říkali, že volili slušnost. Chci věřit, že mě však nevolili proto, abych následně jim a celé včelařské veřejnosti lhal, že nevolili slušnost proto, že ji považovali za slabost. V takovém případě se mýlili. Ti, kteří hovoří o potřebě manažerských kvalit, by si měli uvědomit, že základ těchto kvalit vyplývá z významu slova "to manage" = dokázat, podařit se, postarat se, hospodařit. Potom ale doporučuji se trochu ohlédnout zpět než se začnou vyslovovat soudy o současnosti.

PROTO PROSÍM, ABY OSOBY, KTERÉ O VĚCECH ŽÁDNÁ FAKTA NEZNAJÍ, SE ZDRŽELY ŠÍŘENÍ ZAVÁDĚJÍCÍCH INFORMACÍ O MÉM ANGAŽOVÁNÍ V PODNIKU VČELA PŘEDBOJ I JINÝCH KAUZÁCH SPOJENÝCH S ČINNOSTÍ ČSV V POSLEDNÍCH LETECH. Když slušný člověk něco neví, obvykle se zeptá.

Plné znění stanov a podrobný výklad renomované právní kanceláře naleznete stále na webových stránkách ČSV na níže uvedených odkazech

www.vcelarstvi.cz/clanky-stanovisko-prv-pro-cleny-rv-dne-4.-12.-2013.html

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode