Užijme času, ten rychle ubíhá.

Ještě k obecným prioritám - z webové prezentace

05.12.2010 01:00

Základní výčet priorit spatřuji ve shodě s těmi, kterými se ČSV dosud zabývá.

Na prvním místě musí být péče o zdravotní stav včelstev a spolupráce s orgány SVS. Mor a varroáza jsou úhlavními nepřáteli našich včelstev a kvalitní monitoring a série léčebných a profylaktických opatření je nezbytná pro existenci včelařství vůbec. Pro obě nemoci v řízeném boji platí nulová tolerance. Boj s těmito chorobami musí provázet soustavné vzdělávání členů a podpora všech forem rychlého přenosu informací.

Již zde je patrné, jak je úloha vzdělávání klíčová pro budoucnost našeho včelařství. K ní patří i časopis Včelařství jako součást členství, stejně jako potřeba vydávání tématických materiálů o chorobách včel a stručný aktualizovaný souhrn k této problematice na začátku všech přednášek v ZO. Svazové vzdělávání, jeho obsahová náplň a kvalita podmíněná vhodnými metodami a formami práce s aktivním zapojením a využíváním všech možností, které poskytuje svazové vzdělávací centrum v Nasavrkách u Chrudimi a výzkumně aplikační potenciál VÚ včelařského v Dole zasluhuje maximální podporu a propagaci. Jednou z klíčových priorit vzdělávání je práce s včelařskou mládeží, která představuje budoucnost našeho oboru. Názory, že výslednost této práce je nízká a počty včelařů stále klesají, neobstojí před fakty, že mnoho našich předních včelařů a funkcionářů v ZO se se základy včelaření setkalo právě v kroužcích. Řada bývalých členů kroužků začíná včelařit v pozdějším věku a i ti, kteří včelařit nikdy nezačnou, se stávají odborníky a sympatizanty v řadách nevčelařské veřejnosti a prosazováním teorií i praxí podložených názorů na přírodu a včelařství se tato investice našemu svazu určitě vyplatí.

Musíme také sledovat vývoj včelařství v zahraničí. V mnohém tam sami dokážeme být příkladem, mnohému se můžeme naopak přiučit. Zahraniční spolupráce je pro úroveň našeho vzdělávání nezbytná na všech stupních - od dětí až po zkušené praktiky. Významnou úlohu sehrávají v této oblasti také Odborné včelařské překlady. V jejich využití a propagaci by se však mělo vynaložit větší úsilí a přinejmenším část těchto informací z Odborných včelařských překladů i časopisu Včelařství by měla být přístupná na webových stránkách. 

Český svaz včelařů musí podporovat a propagovat plemenářskou práci. Nesmíme dopustit znehodnocení výsledků, kterých bylo za posledních 40 let v této oblasti dosaženo. Otevřeně podporuji plemenitbu čistě na bázi včely kraňské. Bastardizace se všemi možnými negativními projevy a především s riziky zvýšené agresivity včel, zvláště s ohledem na charakter rozptýleného zavčelení naší krajiny, představuje hrozbu, které je třeba čelit.

Zdravá a geneticky kvalitní silná včelstva vyžadují použití moderních provozních chovatelských metod i modernizaci vybavení - úly a ostatními včelařskými pomůckami usnadňující ošetřování včelstev počínaje a vhodným vybavením pro vytáčení medu, jeho ošetření a plnění do spotřebitelských obalů konče. Všem skupinám našich členů je třeba vytvářet podmínky k modernizaci jejich provozu nákupem pomůcek za přijatelné ceny, podporou výzkumu a zveřejňováním progresivních provozních metod včelaření v různých úlových soustavách.

Budoucnost včelařství přitom spatřuji v symbióze malovčelařství a profesionálních a poloprofesionálních provozů. Máme řadu příkladů z minulosti, že vytváření antagonismů mezi malovčelaři a velkými včelařskými provozy je zcela zbytečné. Velkoprovozy, jak tomu bývalo i v minulosti např. na tachovsku a třeboňsku, jsou nositeli technologického pokroku a také výrobci úlů a dalších včelařských potřeb pro malovčelaře, oddělků a matek, kterých bylo třeba při zavčelování po katastrofálních ztrátách apod. Současně jsou ohroženy řadou rizik, daných především ekonomickými výkyvy trhu, nestálostí snůškových poměrů a invazí nebezpečných nemocí na intenzivně zavčelená území. V těchto ohledech vykazují malovčelaři větší rezistenci a jsou také zárukou rovnoměrného opylení v naší krajině. Nakonec jsou i podhoubím budoucích pokrokových zakladatelů včelařských velkoprovozů. Proto jsem připraven aktivně působit proti jakýmkoli animozitám a segregačním tendencím mezi oběma skupinami, které představují vážné potenciální nebezpečí pro integritu Českého svazu včelařů.

Abychom obstáli v podmínkách globalizovaného trhu je nutné dobře se orientovat v oblasti marketingu medu. V této oblasti již bylo mnoho dobrého vykonáno a jsme nyní i svědky návratu spotřebitelů k přírodě blízkým potravním složkám našich předků, k nimž med nesporně patří. Je třeba kontrolovat účelné vynaložení všech prostředků na oblast reklamy a marketingu medu obecně. K dispozici jsou nemalé prostředky a jsem přesvědčen, že je mnoho možností jejich účelného využití. Do této oblasti patří i podpora značky Český med, značek Klasa a Regionální potravina, prodeje medu ze dvora, jehož objem v důsledku správného vysvětlování situace spotřebitelům stále roste a podpora produkce svazového podniku Včelpo. Mnoho škod působí včelařství falšování medu v různých formách od parazitace na názvu med u různých náhražkových sladidel až po mnohem nebezpečnější adulterace přírodního medu přídavky sirupů na bázi hydrolyzátů škrobu nebo sacharózy. Proti všem těmto praktikám je nutno bojovat v součinnosti s orgány SZPI.

Činnost zájmových organizací se ani do budoucna neobejde bez zajišťování prostředků formou dotací a grantů. ČSV musí vyvíjet stálé úsilí pro získávání a účelné využívání těchto prostředků pro celé české včelařství.

Svazová činnost je rozsáhlá a stručně jsem se zmínil jen o prioritách, které považuji za prvořadé. Názory na další oblasti činnosti ČSV a úkoly, které stojí před českým včelařstvím budu rád diskutovat s případnými přispěvateli tohoto webu.

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode