Užijme času, ten rychle ubíhá.

Odpověď na dopis

02.11.2013 09:03
Od jednoho přítele, člena RV ČSV dostala př. Marie Knödlová v souvislosti s překvapivými reakcemi na stanovisko z otevřeného dopisu účastníků semináře vedoucích včelařských kroužků níže uvedenou reakci, která je dobrým příkladem účinků manipulativní kampaně na uvažování neúplně či nepřesně informovaných kolegů. Proto jsem poskytl zpětně stručnou informaci o mé skutečné činnosti, kterou tímto zpřístupňuji všem:
 
když si přítel projde informace na tomto webu, pochopí, že nepracuji jen pro mládež a kytičky, jak o mě účelově šíří někteří nepřátelé. O všem informuji velmi otevřeně - nemám co skrývat.
1. Byl jsem jediným zástupcem ČSV, který do konce jednání byl proti ústupu od strategie radikálního tlumení moru, dokonce když i VÚVč. byl ochoten ke kompromisu - povolení 10 % pozitivních včelstev na stanovišti bez likvidace stanoviště, stál jsem si pevně za svým (viz tento blog níže)...Inicioval jsem změnu letos přijaté vyhlášky, připravil její osnovu a dal k přepracování komisi pro zdraví včel. Jak to původně dopadlo byl výsledek lobingu některých včelařských podnikatelů kolem CPV a PSNV napojených na tehdejší poradce ministra zemědělství. I zde jsem však jednal, inicioval jednání komise pro zdraví včel se zástupci CPV s jednoznačným závěrem, že od změny vyhlášky je třeba ustoupit. Od těchto závěrů se ovšem CPV do týdne distancoval... Sám jsem následně poradce ministra při osobním jednání o našich argumentech přesvědčil, ovšem zrušení předem dohodnutých změn ve prospěch některých subjektů se za dané situace i přes ústní příslib Ing. Stehlíka dosáhnout stejně nepodařilo. (Podrobněji opět níže.)
2. Osobně jsem jednal o všech dotacích pro české včelaře a díky mým dobrým vztahům na SZIF i Mze velmi úspěšně - viz článek v aktuálním včelařství. Zpracoval jsem s kolektivem autorů, které jsem vybral Analýzu českého včelařství, Český včelařský program pro EU a nakonec také v návaznosti na to novelu vyhlášky 197/2005 Sb. Všechny tyto základní dokumenty byly schváleny.
3. Aktivně jsem jednal a zabránil v letošním roce importu a nekontrolovanému šíření včely tmavé a buckfastské řadou jednání na ministerstvu, v parlamentu i vlastním písemným zpracováním odborné argumentace. Věc je nyní vyřešena.
4. Aktivně jsem působil na sjednocení stanovisek při přípravě chovatelského řádu - bohužel dílčí zájmy některých skupin vedly k tomu, že dosud nebyl přijat, přesto jsem za jeho přijetí v nepříjemné atmosféře neváhal vystoupit, když druzí mlčeli. 
5. Neváhám cestovat po celé republice a obhajovat zájmy ČSV a vysvětlovat, co je třeba po stránce zdravotní, chovatelské a dotační politiky přímo v ZO a OO. Vše je zobrazeno v posledních číslech časopisu, byť se to mým nepřátelům, tvrdícím na svých webových stránkách (př. Sciskala), že jsem nic nedělající brzdič zabývající se dětmi a kytičkami vůbec nelíbí a s nechutí počítají mé fotografie. Jako neuvolněný funkcionář jsem nucen investovat prakticky veškerou svou dovolenou.
7. Pravidelně vystupuji v rozhlasu i televizi a prezentuji tam přednosti českého včelařství i kvality včelích produktů.Aktivně jsem se účastnil na řadě akcí programu pro zvýšení spotřeby medu - Bez medu to nejde a jednal o možnostech jeho dalšího pokračování.
8. Osobně jsem se angažoval při aktivním postupu SZPI proti falšovatelům medu a zprostředkoval své kontakty na přední evropské laboratoře (Intertek, Dr. Lüllmann), které se touto problematikou zabývají. Externě spolupracuji s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně při výzkumu metod pro odhalování falšování medu a jako školitel tamních doktorandů je směruji právě do oblasti analytiky a odhalování falšování medu. Nyní je na místě upozornit, že aktuálně se nebezpečně proměňuje situace záchytem prvních vzorků českého medu s výskytem cizích enzymů z krmných sirupů. Této situaci věnuji aktuálně velkou pozornost, abychom udrželi dobré jméno naší medné produkce.
9. Věnuji pozornost otravám včel. Účastnil jsem se několika jednání se zástupci SRS a MZe. Byl jsem jako jediný účastník tohoto jednání proti negativnímu stanovisku ČR k zákazu neonikotinoidů a jednám o možnostech a podmínkách výzkumu v oblasti nebezpečí pesticidů pro včely. Výstupy z těchto aktivit vychází již formou článků ve Včelařství. 
10. Aktivně jsem se účastnil kongresu Apislávie ve Wcelej Woli a jejího valného shromáždění v květnu v Bukurešti, komplexně jsem zajistil naši úspěšnou prezentaci na kongresu Apimondie a výstavě Apiexpo na přelomu září - října v Kyjevě včetně zajištění přepravy věcí diplomatickou cestou a vlastního námětu výzdoby stánku (nakonec i promítání DVD na vlastní námět - poskytnutý bezplatně). Zajistil jsem si vlastní ubytování v Kyjevě u známých a tím umožnil za nulové náklady účast redaktorky Včelařství, což přispělo ke zkvalitnění servisu na výstavě i rozšíření informací z kongresu a výstavy v časopise.
11. A na závěr - Kdyby svaz byl vždy řádně využíval prostředky, které v uplynulých letech využívat měl mohla by budova v Křemencové vypadat také jinak ale s tím nehodlám být spojován. Naopak jsem byl nucen vést mnohá jednání a věnovat mnoho času k zabránění následným škodám majícím v této souvislosti kořeny v minulých chybách špatného nakládání s dotačními prostředky.
 
Nejsem klasický manažer, který věci často moc do hloubky nerozumí a umí jen rozdělovat práci a poroučet. Nevěřím tomu, že člověk s minimálními odbornými znalostmi a zkušenostmi z oboru může svaz dobře řídit a mít u našich členů autoritu. Na práci se s lidmi kolem sebe aktivně podílím. Bohužel najdou se i tací, kteří toho umí zneužívat, jen se vezou, nic ve skutečnosti nedělají, zabývají se jen procedurami, protože jen na ně jsou odborníky, a protože toho moc nedělají, zbývá jim dost času na kritizování. Bohužel tito lidé jsou v podstatě k ničemu.
PS. O úspěších práce s mládeží snad netřeba psát a kytičkami se opravdu nezabývám, jen se snad trochu vyznám ve včelí pastvě ale k mé práci předsedy ČSV to nemá žádný vztah.
 
Zdraví
 
Václav Švamberk


 

Vážená přítelkyně,
je hezké, že jste jako Komise pro práci s mládeží podpořili předsedu Svazu a že nás členy RV nabádáte, abychom tak činili také ...
Pokud se dobře pamatuji, tak na minulém zasedání RV byly čtyři ataky na předsedu Svazu od čtyř jednotlivců, po nichž následovalo hlasování o důvěře - a kde předseda od členů RV jednoznačně důvěru obdržel ...
Je pravdou, že ty útoky byly dosti nevybíravé, avšak př.Švamberk se opakovaně tvářil jakoby nic, jakoby "jen šveholil vánek" ... mám snad oprávněný dojem, že těm atakům poměrně dosti nahrává svým chováním - hovoří si "my to vedeme dobře" a nepřipouští si připomínky, stará se více o své "srdeční" záležitosti (byť jistě velmi důležité, jako  práci s mládeží a byliny), než o chod Svazu jako celku. Myslím, že jsem nebyl sám, kdo v minulém období mohl číst na stránkách časopisu Včelařství z pera předsedy rozsáhlý seriál o pylu včelařských rostlin, avšak ani zmínku o dění ve Svazu. Je milé, že nás Apimondie chválí za práci s mládeží, ale "budova" Svazu jako takového nám poněkud chátrá. Nejsem jediný člen RV, který tento trend pozoruje s obavami, předseda to tak však zřejmě nevnímá a svoji činnost si pochvaluje ...

Pro Vaši útěchu: když už jsem jednou př.Švamberka zvolil, tak za ním stojím - ale mohl by se také on trošku více snažit o Svaz jako celek a ne jen o některé úseky jeho činnosti. Např. v oblasti spolupráce s Veterinární správou i SZIF jsme jako Svaz jednoznačně zaspali (za Svaz jednali jiní a ve svém zájmu, ne oprávnění zástupci Svazu ve prospěch všech členů) a pak zbytečně vzrušeně diskutujeme na jednáních RV o následcích těchto pasivit a snažíme se je minimalizovat. Argumenty př.předsedy "my jsme chtěli jednat, ale nikdo nás nepozval", jsou pak poněkud zavádějící - oceňuji záslužnou práci př.Švamberka s mládeží i jako včelařského odborníka - bohužel však nemohu totéž říci o jeho schopnostech manažerských, a ty by pro výkon funkce předsedy Svazu byly určitě potřebnější ... to je však na dlouhé povídání ...

 

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode