Užijme času, ten rychle ubíhá.

Smlouva s kandidátem na funkci předsedy Českého svazu včelařů, o. s.

12.01.2012 00:12

 

Úvodní ustanovení

Kandidát na funkci předsedy Českého svazu včelařů, o. s. RNDr. Václav Švamberk

(dále jen kandidát ) prohlašuje, že veškeré dosavadní funkce v Českém svazu včelařů vykonával a vykonává nezištně a s cílem pomoci udržitelnému rozvoji českého včelařství za jakýchkoli vnějších podmínek.

 

Předpoklady k výkonu funkce

1. Kandidát prohlašuje, že má úplné vysokoškolské vzdělání v oboru přírodních věd i mnohaleté zkušenosti pedagogické i obchodní v oborech přírodních věd, potravinářství a včelařství získané v ČR i v zahraničí.

2. Vykonával a (nebo) vykonává funkce jednatele základní organizace, vedoucího včelařského kroužku, člena okresního výboru, člena krajského výboru, člena ústředního výboru, člena redakční rady, učitele včelařství, člena a předsedy Komise pro práci s mládeží ÚV ČSV.

3. Kandidátova publikační činnost čítá více než 100 článků v časopise Včelařství a je autorem nebo lektorem 8 včelařských odborných knižních publikací posledního desetiletí známých z českého knižního trhu i řady volně dostupných prezentací.

4. Kandidát si není vědom toho, že by svou činností způsobil ČSV v kterékoli pozici, kterou dříve zastával nebo nyní zastává, jakékoli škody morální či materiální. Je-li kterýkoli člen ČSV, který se účastní jednání volby předsedy ČSV dne 14. 1. 2012 jiného mínění, nechť s tímto sdělením veřejně vystoupí z čestné povahy své i této volby.

 

Předmět smlouvy

1. Koncepční přeměna Českého svazu včelařů, o. s. takovým způsobem, aby byl obor včelařství v České republice přitažlivý, neztrácel zájemce a naše krajina rovnoměrné opylení, tak, aby Český svaz včelařů, o. s. se stal odborně zdatnou servisní organizací, která svým členům bude více dávat, nežli od nich brát.

2. Důsledné uvádění závěrů sjezdového jednání i závěrů jednání Republikového výboru ČSV o. s. do praxe se zaměřením na měřitelnou výslednost veškerých činností za využití a v úzké součinnosti se sekretariátem RV ČSV, řízeným prostřednictvím tajemníka ČSV s osobní přítomností kandidáta na tomto úřadu po několik hodin 3 dny v týdnu i při vykonávání funkce neuvolněným způsobem.

3. Kandidát bude naplňovat základní priority nezbytné pro existenci a rozvoj včelařství v ČR na vědeckém základě s využitím předních našich i zahraničních odborníků a svých osobních kontaktů a pro tyto účely s péčí řádného hospodáře aktivně získávat a vynakládat nezbytné zdroje pro:

a) boj s nemocemi včel, bez něhož ztrácí včelařství smysl

b) racionalizaci metod chovu a technologických zařízení, bez nichž ztratí včelařství přitažlivost

c) plemenný chov bez něhož utrpí ekonomika i dobré jméno českého včelařství na veřejnosti

d) pravdivé informování o významu českého včelařství a o kvalitě českých včelařských produktů, za využití všech možností zpřísnění kvalitativní kontroly u medu v české tržní síti, bez kterého trpí odbyt našich včelích produktů, dochází k různým formám nekalé soutěže a klamání spotřebitelů

e) včelařské vzdělávání pro všechny členy, které snižuje rizika chyb a zvyšuje efektivitu včelařských provozů všech velikostí - včetně rozvoje přenosu informací prostřednictvím internetu a e-learningem

f) osobní podporu všem vzdělávacím a podnikatelským subjektům ve vlastnictví nebo s účastí ČSV, bez nichž utrpí servis poskytovaný jimi celému českému včelařství

g) práci s včelařskou mládeží, bez níž nemá české včelařství budoucnost

h) mezinárodní spolupráci, bez níž klesá prestiž a vliv na rozhodnutí ve prospěch včelařství na nadnárodní úrovni i celková konkurenceschopnost našeho oboru

4. Podpoří rozvoj nekonfliktního jednání a spolupůsobení s dalšími subjekty činnými v oblasti včelařství ku prospěchu oboru jako celku s cílem hledání všech forem spolupráce, které utlumí tendence k nezdravé konkurenci, dělení a oslabování prestiže ČSV, o.s.

5. Pro dosažení výše uvedených priorit navrhne kandidát takové složení předsednictva RV, které bude zárukou jejich naplňování.

 

Podmínky odstoupení z funkce

Kandidát, bude-li zvolen, odstoupí z funkce

a) v případě vážných zdravotních problémů, z nichž žádné takové nejsou ke dni volby kandidátovi známy

b) v případě překážek v práci, znemožňujících ze strany ostatních orgánů ČSV realizovat výše uvedené priority a provádět k tomuto účelu nezbytné úkony a změny

c) bezodkladně, bude-li jeho činnosti nebo činnosti předsednictva ČSV o. s. jako celku vyjádřena nedůvěra většinovým hlasováním Republikového výboru ČSV, o. s.

 

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva vstoupí v platnost na volební období, bude-li kandidát zvolen.

Kdokoli z volitelů, s nímž je smlouva uzavírána, získává tímto právo, aby v případě neplnění povinností ze strany kandidáta v této smlouvě uvedených požadoval jeho odstoupení z funkce.

Tato smlouva je vyhotovena v jediném vyhotovení s každým jednotlivým volitelem, který se rozhodne ji přijmout.

 

 

V Praze dne 12. 1. 2012

 

 

 

 

 

 

RNDr. Václav Švamberk                                                                         volitel

kandidát na předsedu                                                          

Českého svazu včelařů, o. s.

 

Originál podepsané smlouvy ve formátu .doc je k dispozici ke stažení z:

www.dropbox.com - Log in, vsvamberk@volny.cz, heslo: vcelarstvi

 

 

 

 

 

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode