Užijme času, ten rychle ubíhá.

Tři principy a jedna poznámka ke stanovám a organizační struktuře ČSV

05.11.2010 00:15

 Český svaz včelařů je zájmovou a nikoli politickou organizací. Jeho primárním cílem není řídit a nastavovat pravidla „své“ včelařské veřejnosti. Jako organizace nepolitická nemá ani prostředky, kterými by určitý způsob chování členů mohl a měl po nich vymáhat. Na druhé straně pro funkčnost a akceschopnost organizace jsou nezbytná jasná pravidla daná srozumitelnými a jednoznačně aplikovatelnými články stanov. A protože žijeme ve společnosti demokratické, je potřebné, a dokonce tomu tak i musí být z hlediska schvalování stanov všech občanských sdružení v ČR, aby stanovy respektovaly demokratická pravidla výstavby organizace.

O čem tedy, podle mého názoru, stanovy mají být:

 

1. Demokratický princip vytváření struktury zdola ( a nikoli naopak )

V praxi to znamená, že na všech organizačních stupních se funkce obsazují volbou. Přímá volba členskou základnou má mít přednost ve všech případech, kde je prakticky proveditelná – do výborů a funkcí v základních organizacích, delegátů a kandidátů do okresního výboru. V ostatních případech do orgánů ve svazové struktuře vyšších se uplatňuje volba prostřednictvím zastupitelů, kterými jsou již zvolení funkcionáři nižší organizační složky. Tito zastupitelé ( funkcionáři ) tak vybírají své zástupce do funkcí ve vyšších orgánech, což mohou činit jak ze svého středu, tak i mimo něj. Mimo něj však jen za předpokladu, že volení funkcionáři jsou volitelům osobně známi a jsou li voleni do vyšších orgánů svazu, že je také známo vyjádření k jejich činnosti v ZO, tj. kladné stanovisko základní organizace,v níž je člen volený do vyššího orgánu svazu organizován.

Každá volba má být tajná a zvolený funkcionář má mít prokazatelnou podporu více než poloviny oprávněných volitelů.

Výjimkou je volba v případě, že na funkci je jediný kandidát nebo složení orgánu předpokládá zastoupení každé nižší organizační složky, která kandidovala pouze jediného kandidáta. Potom může být volba veřejná i tajná a volitelé mohou hlasováním předcházejícím bezprostředně volbě rozhodnout, zda tato volba bude veřejná či tajná a zda o každém kandidátovi bude hlasováno zvlášť nebo v případě zjevného konsensu o složení voleného orgánu vcelku.

Je-li více kandidátů na obsazení určité funkce, pak volba musí být vždy tajná a pokud v prvním kole nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech právoplatných volitelů, postupují do druhého kola volby dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a zvolen je ten z nich, kdo získá v druhém kole více hlasů.

 

2. Nedělitelnost řídících kompetencí a jejich delegovatelnost

Pouze vyšší orgán a jeho nejvyšší představitelé je(jsou) oprávněn(i) jednat jménem všech organizačních složek, jimiž byl(i) ve svazové struktuře odspodu zvolen(i). Nejvyšším orgánem ČSV je ústřední či republikový výbor – na názvu příliš nezáleží. Za ústřední výbor mezi jeho zasedáními jedná předseda ČSV, který pro zajištění této činnosti ve všech směrech aktivity svazu navrhuje ústřednímu výboru složení výkonné rady ( současného předsednictva ). Kompetence předsedy jsou kompetencemi delegovanými ústředním výborem. Kompetence místopředsedy ( místopředsedů ), členů výkonné rady a tajemníka, který není volen v rámci organizační struktury svazu a jehož pracovní místo ( v pozici zaměstnance ČSV ) je obsazováno na základě řádného průběhu výběrového řízení, jsou kompetencemi delegovanými předsedou ČSV.

Návrh na složení výkonné rady předkládá ústřednímu výboru s dostatečným předstihem i se stručným zdůvodněním předseda ČSV. Absolutní většinu v tomto orgánu musejí mít členové ústředního výboru, avšak současně se musí jednat o skupinu se schopností bezproblémové týmové práce s přehledem v různých oblastech svazových aktivit. Proto by bylo v tomto případě omezení na členy ÚV ČSV neúčelné. Vždy se však musí jednat o členy ČSV. Protože výkonná rada představuje velmi důležitý článek svazové hierarchie, doporučoval bych, aby návrh složení výkonné rady včetně zdůvodnění rozeslal předseda ČSV během 2 týdnů následujících po sjezdu všem členům ústředního výboru k vyjádření. Na základě připomínek tento návrh případně upravil a jeho konečnou verzi poslal současně s pozvánkou na první posjezdové zasedání ústředního výboru. Na tomto by mělo být složení výkonné rady potvrzeno tajnou volbou každého navrženého člena zvlášť. Za případně nezvolené členy tohoto orgánu by byl předseda povinen předložit stejným způsobem do březnového zasedání ústředního výboru nové kandidáty.

V případě, že by však nebyla zvolena většina z předsedou navržených členů výkonné rady, předseda by podal rezignaci a ústřední výbor by provedl volbu nového předsedy, přičemž rezignující předseda by mohl mít ještě druhý pokus na sestavení výkonné rady.  

 

3. Odpovědnost každého orgánu tomu, který jej zvolil, a odvolatelnost každého orgánu tím, který jej zvolil nebo podle demokraticky přijatých stanov ustavil a nezávislost kontrolních orgánů ČSV

Zahrnuje kromě posledního odstavce předcházejícího principu obecný princip odvolatelnosti každého řídícího či vyššího orgánu svazu vždy tím, který jej zvolil, a to vždy nadpoloviční většinou všech právoplatných volitelů. I člen ZO ČSV tak může být vyloučen, shledá-li k tomu většina členů ZO ČSV dostatek důvodů a stejně tak předseda ČSV může být odvolán z funkce, shledá-li k tomu dostatek důvodů většina členů ústředního výboru na kterémkoli zasedání.

Pokud by však byl odvolán předseda ČSV, automaticky zanikne mandát všem členům výkonné rady a tuto si pod kontrolou ústředního výboru sestaví podle svého návrhu nově zvolený předseda ČSV.

Po dobu, kdy není ustanoven předseda ČSV, jedná za ČSV a jeho ústřední výbor tajemník.

Vůči veškerým rozhodnutím, která mají charakter trestu ( napomenutí, odvolání z funkce, vyloučení ) má mít postižený člen ČSV právo na odvolání. Toto právo by mohl uplatnit bez zbytečného odkladu u nejbližšího vyššího kontrolního orgánu svazu – kontrolní a revizní komise vyšší organizační složky. Jestliže tato nerozhodne ve prospěch potrestaného včelaře, měl by tento člen mít právo obrátit se na Rozhodčí komisi ČSV. Pokud ani tato neuzná, že potrestaný včelař je v právu, vstoupí rozhodnutí v neprospěch člena v platnost a nelze jej již revokovat.

 

Stručně řečeno, stanovy a jednací řády mají sloužit k tomu, aby veškeré kompetence byly jednoznačné a neduplicitní. Jinak by celá konstrukce připomínala strom bez vrcholu a když stromu uříznete vrchol a zbavíte jej tak apikální dominance ochotně se často větví a v onom rozvětvení se po čase rozlamuje a hnije...Komu to prospívá ? Názory, že pozice předsedy vůči sekretariátu a výkonné radě nemá být silná, protože by to bylo nedemokratické a autoritářské, považuji za nesprávné. Jsem tohoto názoru i přesto, či právě proto, že se v tomto příspěvku jednoznačně stavím za strukturu ČSV postavenou na principech zastupitelské demokracie a určitě ne na principech osvícenského absolutismu! Kterýkoli z orgánů svazu má skládat účty tomu, kdo jej zvolil a jím je i odvolatelný ( tj. předseda a výkonná rada se ze své činnosti zodpovídá ÚV a jím by měli být odvolatelní ).

Kontrolu toho, že jednání svazových orgánů je v souladu se stanovami a dalšími interními směrnicemi schválenými ČSV, pak provádí ve stanovách uvedené kontrolní orgány.

 

A o čem stanovy být nemusí ?

Například část věnovaná Cechu je určitým appendixem a ve stanovách by být nemusela. To tam může být přece zrovna tak být samostatný oddíl s názvem : Pracovní skupina nástavkových včelařů, Sekce komerčních včelařů apod.

Myslím, že by bylo vhodnější obecné ustanovení ve stanovách, že ČSV umožňuje vznik specializovaných zájmových uskupení, tvořených členy ČSV, a po posouzení jejich programových dokumentů stanovujících cíle a význam těchto uskupení s celorepublikovou působností pro české včelařství ÚV rozhodne o návrhu na zařazení nejvyšších představitelů těchto specializovaných zájmových uskupení do odborných komisí ČSV nebo, v případech hodných zvláštního zřetele, o postavení těchto představitelů ve svazové struktuře na roveň s předsedy odborných komisí.

Ale to je již jen jedna poznámka navíc, nikoli tak zásadní jako výše uvedené principy. Důležitá je totiž i přehlednost a jednoznačná struktura stanov.

 

Hezký den všem včelařům dobré vůle.

 

Václav Švamberk

Kontakt

RNDr. Václav Švamberk

vsvamberk@volny.cz

Vyhledávání

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode